Använda manuellt beräkningsläge

Automatiskt beräkningsläge är förvalt när du ska göra din beräkning. Välj istället manuellt beräkningsläge om du vill kunna justera kvs-värden och rördimensioner samt fabrikat och dimensioner på styr- och injusteringsventiler.

OBS!: Alla driftsparametrar samt shuntgruppens beteckning och position måste vara ifyllda innan manuellt beräkningsläge kan väljas.

Nedan följer ett antal tips för dimensionering med manuellt beräkningsläge:

  • I manuellt läge varnar programmet endast om interntryckfallen blir för höga. Om du är osäker kring detta, använd automatiskt beräkningsläge och följ de förslag som programmet ger.
  • Under shuntgruppsparametrar till höger i beräkningsvyn (steg 3) kan du välja mellan de vanligast förekommande fabrikaten på injusteringsventiler, exempelvis IMI Hydronics STAD/F, Armatec 1310, MMA STV och Overtrop Hydrocontrol. Programmet tar hänsyn till det tryckfall som följer med den valda ventilen.
  • Under shuntgruppsparametrar till höger i beräkningsvyn (steg 3) kan du välja mellan de vanligast förekommande fabrikaten på styrventiler, exempelvis Siemens, Schneider, Honeywell, Sauter och Belimo. De ventiler som inte klarar angiven temperatur utesluts av programmet för att minimera risk för fel. Om du väljer en ventil med inställbart kvs-värde så tar programmet automatiskt bort injusteringsventilen primärt, som då är överflödig. Det är också möjligt att avstå från att välja ett specifikt fabrikat och istället välja "Samordnas med SÖE".
    OBS!: Om "Samordnas med SÖE" anges för styrventilen, kontrollerar PREMA i samband med beställning vilket fabrikat som önskas.
  • Under shuntgruppsparametrar till höger i beräkningsvyn (steg 3) kan du fylla i Efk, tryckfallet i den externa flödesvariabla kretsen. Värdet behövs för att programmet ska kunna beräkna styrventilens auktoritet för SR-2- och PR-2-koppel. Programmet kan ta ut styrventilens kvs-värde utan att fabrikat angivits och i den färdiga specifikationen noteras i detta fall ”Samordnas med SÖE”. Alla data som programmet beräknat listas i specifikationen. Om tryckfallet för den tillkopplade primärkretsen inte är ifyllt så beräknas inget värde för styrventilens auktoritet.
  • Glöm inte att klicka på Beräkna för att uppdatera varje gång du ändrar någon driftsparameter.