PR-2 – Värme, Kyla

Figur 1. PR-2 - Principskiss

Kort om funktionskopplet PR-2:

  • Med eller utan huvudpump
  • Variabelt flöde primärt
  • Flödet primärt och sekundärt är lika.

PR-2 (även kallat pann-koppel eller Norge-koppel) är ett gemensamt namn på värme- och kylshuntgrupper med 3-vägs styrventil placerad som blandningsventil i sekundärsidans framledning.

Funktionskopplet är särskilt lämpligt där sekundärsystemet matar ett begränsat antal objekt och primärsystemet har lågt eller obefintligt drivtryck. I system med drivtryck kan relativt många shuntgrupper kopplas till primärsystemet, i system med lågt drivtryck ett mindre antal. Funktionskopplet används framförallt tillsammans med källor som fjärrvärme, fjärrkyla, ackumulatortank, etc.