Anläggningskarakteristikan

Vägen till bildandet av anläggningskarakteristikan går via beräkning av den studerade kretsens totala kapacitetsvärde kvTO. Därmed blir konstanten för tryckfallsfunktionen Δp = f(q) bestämd. Eftersom tryckfallet är proportionellt mot vattenflödet i kvadrat får man då följande uttryck:

Formel 1.

I det fall då det resulterande kapacitetsvärdet för styrventilen kvSV,res varierar som sambandet i formel Formel 1 visar, får man, för varje studerad öppningsgrad, ett nytt totalt kapacitetsvärde kvTO för de i kretsen seriekopplade enheterna. Figur 1 till Figur 3 visar tryckfallsdiagram för funktionen Δp = f(q) för öppningsgraderna 1,0, 0,9, och 0,7. Den undre streckade kurvan anger tryckfallsandelen över styrventilen ΔpSV.

Figur 2.

Figur 3.

Figur 4.