Rörnätet

Med hjälp av tabeller eller diagram bestäms motståndstal, ξ-värden, för raklängder, rörböjar, sektionsförändringar och förgreningar, samt övrig armatur. Motståndstal som bygger på vattnets inloppshastighet för motståndsenheten ifråga får inte adderas med motståndstal som bygger på andra inloppshastigheter. Med hjälp av formel kan tryckfallet beräknas för samtliga motståndsenheter i kretsen, antingen var för sig eller gruppvis. Genom summering av de framtagna tryckfallen erhålls totaltryckfallet i den betraktade rörkretsen. Detta totaltryckfall tillsammans med det vattenflöde som bildat grunden för beräkning av vattenhastigheten i respektive enhet sätts in i den tidigare använda hydrauliska grundformeln.

Formel 1.