Generella råd vid systemkonstruktion med funktionskoppel

Följ dessa generella råd när du konstruerar ett system för att uppnå bästa möjliga funktion, energieffektivitet och driftsekonomi:

  1. Välj om möjligt funktionskoppel som placerar styrventilen i det minsta av primär- och sekundärflödena. Vid olika ΔT primärt och sekundärt så blir också flödena olika. Reglerområdet minskar drastiskt om styrventilen placeras i det stora flödet.
  2. Anpassa styrventilens karakteristik till objektet. I funktionskoppel med sekundärmonterad styrventil (PR-2, PR-3) påverkar inte styrventilen tryckförhållandet i primärkretsen och därmed inte heller flödet i sidoobjekten. I funktionskoppel med primärmonterad styrventil (SR-2, SR-3) kan denna påverkan vara kraftig, särskilt vid symmetriska, logaritmiska eller kvadratiskta styrventiler med stora kvs-värden. Därför bör man för dessa funktionskoppel välja styrventiler med linjär karakteristik eller styrventiler med kompletterande shuntport. I annat fall kan injusteringsarbetet bli svårbemästrat.
  3. Placera inte mer än en injusteringsventil i varje krets.
  4. Försök få ett litet cirkulationsflöde primärt vid SR-2-system för att minimera frysrisk vid uppstart av systemet.
  5. Välj varvtalstyrda pumpar i system med variabelt flöde – sparar energi.
  6. Kontrollera att det valda funktionskopplet och anslutningsutförandet inte ger risk för egencirkulation.
  7. Dela om möjligt upp stora huvudsystem i flera mindre för att begränsa inverkan av ett eventuellt haveri.
  8. Frysskyddssäkra batterierna för säkerhets skull.
  9. Överväg möjligheten att använda kombishuntar eftersom det ger energibesparingar och shuntsystemen blir enklare och billigare.
  10. Inget blir billigare än att göra rätt från början!