Dimensionera SR-2 (värme)

För att dimensionera funktionskopplet SR-2 behövs följande uppgifter:

  • Flöde sekundärt, qsek
  • Tillopps- och returtemperatur sekundärt och primärt, Tsek,till och Tsek,ret, Tprim,till och Tprim,ret
  • Drivtryck vid shuntgruppens primäranslutning, pdriv
  • Tryckfall i extern flödesvariabel krets, ΔpEfk.