Resulterande kapacitetsvärde för kretsen

Eftersom alla motståndsenheter i kretsen har försetts med var sitt kapacitetsvärde så kan nu det totala resulterande kapacitetsvärdet för hela kretsen, kvTO,res beräknas. Motståndsenheterna i exemplet är seriekopplade varför formel ska användas. Denna ger följande samband:

Formel 1.

Nämnaren i första termen är variabel eftersom den enligt tidigare beskriven metodik ska beräknas för olika öppningsgrader hos styrventilen, exempelvis: 1,0, 0,9, 0,7, 0,5, 0,3, 0,1 och 0. Nämnaren i den tredje termen varierar med injusteringsventilens inställningsvärden. Det lämpligaste är att låta värdet gälla för en fullt öppen ventil tills cirkulationspump valts. Man ser då hur nära det önskande vattenflödet beräkningen ligger.

Vilken väg man än väljer så får man ett resulterande kapacitetsvärde för varje studerad öppningsgrad. I vårt exempel får vi olika konstanter på kvTO för användning i funktionssambandet i formel :

Formel 2.

n anger index för öppningsgraden h/hmax

Figur 3.

OBS!: Ovanstående behandling av tryckfall som en funktion av flödet gäller i stort även för 2-vägs styrventiler som monteras i primärens retur, se Figur 1 Cirkulationsledningen i sekundärkretsen, vilken tillkommer vid 2-vägs styrventil, kan betraktas på samma sätt som den komplementära porten i en 3-vägs styrventil.