Analys av komponenters påverkan på anläggningens driftskarakteristik för en krets

I detta avsnitt utgår vi från ett funktionskopplet PR-2 och analyserar med hjälp av de tidigare presenterade sambanden hur funktionskopplets komponenter, till exempel pump och styrventil, påverkar exempelanläggningens driftskarakteristik.

Ett resulterande kapacitetsvärde kan beräknas för kresten i exempelanläggningen genom att använda de härledda formlerna för parallellkopplade och seriekopplade motståndsenheter, se avsnitt Resulterande kapacitetsvärde för kretsen.

Figur 1.

I kretsen i Figur 1 används fyra olika motståndsenheter:

  • Styrventil, SV
  • Injusteringsventil, IV
  • Luftvärmare, LV
  • Rörnät, RN.

Styrventilen är 3-vägs och är monterad som blandningsventil i sekundärens tillopp, där den ser till att flödet hålls konstant i sekundärkretsen.

Kapacitetsvärdena för de respektive motståndsenheterna betecknas kvs, kvIV, kvLV och kvRN. Motståndsenheterna beskrivs i detalj i separata avsnitt.