SR-3 - Värme, Kyla

Figur 1. SR-3 - Principskiss

Kort om funktionskopplet SR-3:

  • Huvudpump fordras
  • Konstant flöde primärt
  • Flödet sekundärt är lika med eller större än flödet primärt.

SR-3 (även kallat Sverige-koppel) är ett gemensamt namn på värme- och kylshuntgrupper med 3-vägs styrventil placerad som blandningsventil i primärsidans retur.

Funktionskopplet är särskilt lämpligt där sekundärsystemet matar ett begränsat antal objekt och primärsystemet har tillgängligt drivtryck. Det används framförallt tillsammans med källor som till exempel olje- eller elpanna, ackumulatortank, värmepump, kylaggregat, etc.