Minsta reglerbara temperatur

Reglerobjektets statiska egenskaper, dvs. den minsta reglerbara temperaturen, kan beräknas med följande förenklade formel:

Formel 1.

Vid en noggrannare analys ska hänsyn även tas till reglerobjektets dynamiska egenskaper. Värdet ΔT/ΔTmax bör ligga under 1 dvs. ± 0,5.

Av de båda portarna i en 3-vägs ventil ansluts en till källan och en till returen från objektet. Hydrauliskt kan de behandlas på samma sätt som två 2-vägs ventiler. Har ingångsportarna samma karakteristik är ventilen symmetrisk och om de har olika karakteristik så är den asymmetrisk. Vid asymmetriska ventiler får inte ingångsporten förväxlas vid montaget och vid symmetriska ventiler ska den tätaste porten väljas till intagsport från källan. I Figur 2 visas en symmetrisk logaritmisk 3-vägs styrventil, dvs. portarna a och b har samma karakteristik. Man har valt port b till intagsport och port a till shuntport. Port b förutsätts alltså vara den port som är tätast i stängt läge. Uttagsflödet ab från ventilen varierar kraftigt i ventilens reglerområde. Flödet är som lägst vid öppningsgraden 0,5 och då endast 35 procent av maxflödet i ventilens ändlägen. Det betyder att avkylningsgraden ökar på uppvärmningsgradens bekostnad.