Funktionskoppel med växlare

Funktionskoppel med växlare brukar benämnas växlarfunktionskoppel (motsvarande shuntgrupper benämns växlarshuntgrupper). Växlarfunktionskoppel används när framledningstemperaturen eller temperaturdifferensen ska vara olika mellan medierna primärt och sekundärt. Växlaren i funktionskopplet separerar medierna så att olika vätskor kan användas primärt och sekundärt och dessa kan ges olika tryck och temperatur.

Funktionskoppel med växlare har ett mycket stort användningsområde – alltifrån markvärme, processvärme och kylsystem till hämtning av frikyla, vilket är ett effektivt och ekonomiskt sätt att klara kylbehovet. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Nedan följer några exempel på användning av växlarfunktionskoppel för hämtning av frikyla.