Kapacitetsvärde för seriekopplade tryckfallsenheter

De seriekopplade motståndsenheterna i Figur 1 kan ersättas av ett enda motstånd som ger oförändrat flöde om drivtrycket hålls konstant. Tryckfallet över motståndet blir summan av tryckfallen över de enskilda motståndsenheterna.

Formel 1.

Figur 2.

Det resulterande kv-värdet betecknas kvres och kan enligt den hydrauliska grundformeln skrivas:

Formel 3.

Eftesom flödet genom de enskilda motståndsenheterna är lika kan på motsvarande sätt deras respektive kv-värden skrivas:

Formel 4.

Det resulterande kapacitetsvärdet kvres kan då uttryckas som en funktion av de enskilda motståndsenheternas kv-värden enligt:

Formel 5.

Formel 6.

vilket ger:

Formel 7.

För seriekopplade motståndsenheter gäller alltså att summan av de inventerade kapacitetsvärdena i kvadrat är lika med det inventerade resulterande kapacitetsvärdet i kvadrat. Sambandet kan uttryckas: