Hydrauliska grundformeln

Den allmänna hydrauliska grundformeln för vatten kan skrivas enligt nedan:

Formel 1.

q = flöde i m3/h

kv = kapacitetsvärde för motståndsenheten i m3/h

Δp = tryckfall över motståndsenheten i bar

Enligt definitionen är kv-värdet det vattenflöde i m3/h som passerar en motståndsenhet samtidigt som ett tryckfall av 1 bar uppstår över enheten. Ju större kapacitetsvärdet är, desto större blir den genomströmmade vattenmängden per tidsenhet vid oförändrat drivtryck. kvmax anger det kv-värde som man får vid en fullt öppen ventil eller annan motståndsenhet. Med hjälp av formel Formel 1 kan kv-värdet för varje separat motståndsenhet bestämmas då samhörande värden på flöde och tryckfall är kända.