VÅ - Värmeåtervinning, förvärmning

Figur 1. VÅ - Principskiss

Kort om funktionskopplet VÅ:

  • Huvudpump fordras ej
  • Variabelt flöde primärt (mot tilluftsbatteriet)
  • Flödet sekundärt är lika med flödet primärt.

VÅ är ett gemensamt namn på shuntgrupper för återvinning av värme i frånluft och förvärmning av tilluft i vätskekopplade batterier.

Vätskekopplad värmeåtervinning är särskilt lämplig när det inte får finnas risk för inblandning av frånluft i tilluft. Denna lösning är därför vanlig i miljöer där frånluften kan innehålla föroreningar som inte får läcka över i tilluften, exempelvis sjukhus, kök och industrier.

Vätskekopplad återvinning är också lämplig när till- och frånluftsaggregaten är placerade på olika ställen eller är uppdelade på flera enheter.