Kapacitetsvärde för parallellkopplade tryckfallsenheter

De parallellkopplade motståndsenheterna i Figur 1 nedan kan ersättas av ett enda motstånd som ger samma flöde som de tre ursprungliga tillsammans.

Formel 1.

Figur 2.

Det resulterande kv-värdet betecknas kvres och kan enligt den hydrauliska grundformeln skrivas:

Formel 3.

Eftersom tryckfallet över de enskilda motståndsenheterna är lika kan på motsvarande sätt deras respektive kv-värden skrivas:

Formel 4.

Det resulterande kapacitetsvärdet kvres kan då uttryckas som en funktion av de enskilda motståndsenheternas kv-värden enligt:

Formel 5.

Formel 6.

För parallellkopplade motståndsenheter gäller alltså att summan av de enskilda kapacitetsvärdena är lika med det resulterande kapacitetsvärdet. Sambandet kan uttryckas: