Funktion

Med en 2-vägs styrventil i primärsidans retur blir flödet i primärkretsen variabelt. Kopplets shuntledning på sekundärsidan ger konstant flöde sekundärt. För SR-2 är returtemperaturen primärt alltid lika med returtemperaturen sekundärt. ΔT-värdet primärt kan vara lika med eller större än sekundärt, vilket leder till att flödet i sekundärkretsen blir lika med eller större än i primärkretsen.

Tack vare backventilen kan det inte returneras något flöde primärt, vilket inte först har passerat objektet. Därigenom fås den största möjliga temperaturgradienten och fjärrvärmeväxlaren nyttjas på ett effektivt sätt.