SR-2 – Värme, Kyla

Figur 1. SR-2 - Principskiss

Kort om funktionskopplet SR-2:

  • Huvudpump fordras
  • Variabelt flöde primärt
  • Flödet sekundärt är lika med eller större än flödet primärt.

SR-2 (även kallat Sverige-koppel) är ett gemensamt namn på värme- och kylshuntgrupper med 2-vägs styrventil monterad i primärsidans retur.

Funktionskopplet är särskilt lämpligt där sekundärsystemet matar ett stort antal objekt och primärsystemet har ordentligt drivtryck. Det används framför allt i system med fjärrvärme eller fjärrkyla eftersom man där eftersträvar att uppnå så stor temperaturgradient som möjligt.